TP, s. r. o. , Sokolíkova 1 Bratislava - Dúbravka 841 01 , IČO: 48 295 558

PREPRAVNÝ PORIADOK

PRE VYKONǍVANIE OSOBNEJ CESTNEJ DOPRAVY -TAXISLUŽBY
spoločnosti TP, s. r. o. pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti TP s. r. o. v
postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v
taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia v sídle dopravcu
TP, s. r. o. Oznámením na webovom portáli dopravcu a po jeho zverejnení je jeho
obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a upravuje ním práva a povinnosti účastníkov zmluvy.
3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužbou prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami
taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta
podľa zmluvy o preprave osôb. Dopravca poskytuje osobnú dopravu bez zriadeného stanovišťa.
4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej
dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie
prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o
preprave osôb.
Čl. II
Povinnosti dopravcu
1. Dopravca je povinný najmä:
a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku v sídle
firmy - prevádzke spoločnosti.
c) Prepravovať cestujúcich podľa vopred dohodnutej ceny za prepravu a po uskutočnení
prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo
vozidle taxislužby.
d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
e) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej
dopravy, cestujúcim, na batožine a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP.
f) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe
vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v
rovnakom rozsahu.
Čl. III
Vozidlo
1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac
deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov,
d) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo
na jeho majetku,
e) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej
hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej
375 dm3.
Čl. IV
Výkon činnosti
1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, prostredníctvom telefónu, prostredníctvom e-
mailu dopravcu, alebo na

základe zmluvy. Vodič vozidla zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť
cestujúceho z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je
vopred určené a môže sa zmeniť dodatočne počas prepravy len na základe dohody medzi
cestujúcim a vodičom a to aj o zmene ceny za prepravu.
3. Vopred dohodnutá cena za prepravu môže byť ovplyvnená čakaním v cieľovom mieste ak o to
cestujúci vopred požiada a to v závislosti od času, ktorý vodič v cieľovom mieste na cestujúceho
čaká. Dopravca je oprávnený od objednávateľa požadovať zálohu až do výšky 100% z dohodnutej
ceny za prepravu ešte pred uskutočnením prepravy na základe zálohovej faktúry.
4. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú
situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho.
Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho
cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o
preprave buď písomne, alebo ústnou formou zo strany poskytovateľa taxislužby.
5. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť
a) spoločnosť objednávateľa alebo meno prepravovanej osoby,
b) nástupné a cieľové miesto prepravovanej osoby,
c) počet prepravovaných osôb,
d) typ požadovaného vozidla,
e) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu,
f) množstvo batožiny,
g) uviesť v prípade ak požaduje aj spiatočnú prepravu približnú dobu čakania v cieľovom mieste,
h) iné osobitné požiadavky na prepravu,
6. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle
manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli
obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.
7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
8. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe , alebo e-mailom aj
prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže,
sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta
pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno ich prepravovať iba v priestore pre

batožinu pokiaľ to objem batožinového priestoru umožňuje.
9. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla
taxislužby.
10. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
prípustnej úžitkovej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako
je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
11. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú
prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo
vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo
inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
12. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje
najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčne číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) obchodné meno prepravcu, sídlo firmy IČO, DIČ,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné s DPH a bez DPH,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal,
h) objednávateľ,
i) pri platbe cez terminál, aj doklad z terminálu,
13. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK
b) kópiu koncesnej listiny,
c)ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,preukaz totožnosti vodiča
c)
Čl. V
Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah
1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave
osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:
a) vo svojom sídle,
b) prostredníctvom telefónu,
c) prostredníctvom e-mailu,
d) písomnou zmluvou.
pričom prepravná zmluva uzavretá ústne sa uzatvára na základe objednávky cestujúceho, ktorý
dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené
miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho s ktorou ho dopravca
vopred oboznámi.
3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s
platným cenníkom taxislužby.
4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje
najmä údaje podľa čl. IV ods. 12 prepravného poriadku.
5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do
miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa
podmienok čl. VII prepravného poriadku.
7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného
poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby a to
buď v hotovosti, bezhotovostne prostredníctvom terminálu, alebo po vystavení faktúry s určenou
splatnosťou. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je
povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania, alebo v prípade písomnej zmluvy
v nej vopred dohodnutý úrok z omeškania.

Čl. VI
Ukončenie platnosti zmluvy o preprave
1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené
podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje
jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera,
b) alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou
vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo
c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ
prepravy alebo
d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla
taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
Čl. VII
Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami
1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o
svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
b) vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia
pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo
poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak
vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je
možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo
správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať
vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič
taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na Polícii..
3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o
hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
4.Nálezca má pravo na náhradu nevyhnutných výdavkov.
Čl. VIII
Zodpovednosť
1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a
včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny
dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu
tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená zo zodpovednosti za škody,
c) alebo inou formou dohodnutou písomne v zmluve.
3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
Čl. IX
Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody
1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať
reklamácie, podá dopravcovi reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od
vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh
vybavovania reklamácie.
2. Cestujúci je oprávnený reklamovať vady dopravy nasledovným spôsobom:
a) Doručením reklamácie na e-mail dopravcu.
b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.
3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí
pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie
prepravy( úhrada odplaty za prepravu),
4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v

stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní,
považuje sa za nepodanú.
5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať
sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomné, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7
kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných
spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
dopravným prostriedkom (§ 427 až 431).
7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s
cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť prostredníctvom súdu.
8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú
odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
9. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach,
ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u dopravcu, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený
dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom
podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. X
Mimoriadna udalosť
1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy -
taxislužby sa považuje:
a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou
udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a
bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej
obnovenie,
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.
3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo
všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok
minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne
vrátiť po poskytnutí, alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,
d) spísať správu o nehode
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo
v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a
povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi
z Prepravného poriadku.
3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách
bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v sídle dopravcu s uvedením dátumu, od ktorého tieto
zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia
oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku, je povinný svoj
nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku. Ak sa dopravca a
cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné

pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie
uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že
so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia
zmeneným Prepravným poriadkom .
4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou
cestujúceho a dopravcu.
5. Tento Prepravný poriadok bol schválený dopravcom dňa 2.1.2016 a je účinný
od 3.1.2016.
TP, s. r. o. , Sokolíkova 1 Bratislava - Dúbravka 841 01 , IČO: 48 295 558